Hälsosam och trygg stad för alla!

Hälsan är det viktigaste vi har, men ingen självklarhet. Även under ekonomiska svåra tider behöver vi värna om folkhälsan och göra stora och små insatser för att trygga en god hälsa hos våra invånare och särskilt hos barnen.

En trygg stad både i fysiskt och socialt för alla våra invånare är enormt viktigt för att kunna göra det val man själv önskar. Tryggheten i skolan och i trafiken är viktiga ämnen för att säkra barns välmående. Social trygghet som term har blivit något vi numera tar mer in i trygghets undersökningar men det behöver göras ännu mer. Mobbing är något vi behöver ta tag i. Detta kan vi göra genom att invotera eleverna i arbetsmiljöarbetet på skolorna. Den fysiska tryggheten för svaga grupper som barn, äldre och funktionsnedsatta behöver komma upp på agendan. Detta gör vi genom att öka tryggheten på bla. trafiken och trottoarerna.

Tillgänglighet är ingen självklarhet. Det finns flera platser i vår stad som inte är tillgängliga för synskadade eller rullstolsburna personer. För att möte klimat förändringarnas behov av ändra de levnadsvanorna behöver staden bli tillgängligare, så att alla kan välja färdmedel och ta sig gående exempelvis genom staden. Idag kan inte synskadade komma ens över gatan utan att riskera sitt liv, då vi inte har ljudsignaler vid övergångställen på ens vid det mest trafikerade stråken i vår stad.

Läs mer och mitt mål